Tiếng Việt / Vietnamese

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Chúng tôi cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị để giúp quý vị tìm hiểu thêm về các khoản thanh toán và dịch vụ của chúng tôi.

Nếu đang sử dụng công nghệ hỗ trợ và không thể truy cập bản dịch thông tin của chúng tôi, quý vị có thể tiếp xúc với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Sắp có con / Having a baby

Lớn lên / Growing up

Sức khỏe và sự an toàn của trẻ em / Child health and safety

Cha mẹ ly thân / Separated parents

Nhà ở / Housing

Mối quan hệ có thay đổi / Relationship changes

Bạo hành trong gia đình và trong nhà / Family and domestic violence

Dọn sang Úc / Moving to Australia

Đi nước ngoài / Going overseas

Thiên tai / Natural disaster

Những năm nghỉ hưu / Retirement years

Nhận các dịch vụ chăm sóc người cao niên / Getting aged care services

Thất nghiệp gần đây / Recently unemployed

Tìm việc làm / Looking for work

Đang đi làm / Working

Quản lý tiền của quý vị / Managing your money

Trường học / School

Chương trình học nghề / Apprenticeship

Đi bác sĩ/bệnh viện / Seeking medical help

Khuyết tật kinh niên / Living with disability

Chăm sóc người khác / Caring for someone

Người thân yêu qua đời / Death of a loved one

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61726