ພາສາ​ລາວ / Lao

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ພວກເຮົາສະໜອງຂໍ້ມູນເປັນພາສາຂອງທ່ານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການຈ່າຍຊໍາລະ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງພວກເຮົາ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເສີມ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຂໍ້ມູນທີ່ແປແລ້ວ ຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ເປັນພາສາ ຂອງທ່ານ.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Individuals

Families

Separated parents

Job seekers

Older Australians

Your health

People with disability

Students and trainees

Migrants, refugees and visitors

Carers

Rural and remote Australians

Indigenous Australians

Help in an emergency

Page last updated: 3 March 2022