ကညီကျိၥ် / Karen

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ဒ်သိးနကမၤလိအါထီၣ်ပတၢ်ဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်မၤအဂၤအဖၣ်အဂီၢ်ပကွဲးကျိၥ်ထံတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ကွဲးအီၤ,တဲအီၤဒီးအိၣ်လၢတၢ်ဂီၤမူတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်စူးကါစဲးဖီကဟၣ် တၢ်မၤအကျိၤအကျဲလၢ အမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ဒီး နလဲၤနုာ်ကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ကျိးထံအီၤ မ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်အဃိ ဝံသးစူၤ ဆဲးကျၢ ပ multilingual phone service.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

ဒိၣ်ထီၣ် / Growing up

မိၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်လီၤဖး / Separated parents

ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး / Housing

တၢ်သုးဃီၤဆူအီးစတြ့လယါ / Moving to Australia

တၢ်လဲၤဆူထံဂုၤကီၢ်ဂၤ / Going overseas

န့ဆၢၣ်တၢ်တတၢၣ်တနါ / Natural disaster

ဖံးမၤတၢ် / Working

ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢယကျိၣ်စ့ / Managing your money

Page last updated: 3 March 2022.