ကညီကျိၥ် / Karen

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ဒ်သိးနကမၤလိအါထီၣ်ပတၢ်ဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်မၤအဂၤအဖၣ်အဂီၢ်ပကွဲးကျိၥ်ထံတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ကွဲးအီၤ,တဲအီၤဒီးအိၣ်လၢတၢ်ဂီၤမူတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်စူးကါစဲးဖီကဟၣ် တၢ်မၤအကျိၤအကျဲလၢ အမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ဒီး နလဲၤနုာ်ကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ကျိးထံအီၤ မ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်အဃိ ဝံသးစူၤ ဆဲးကျၢ ပ multilingual phone service.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Individuals

Families

Separated parents

Job seekers

Older Australians

Your health

People with disability

Students and trainees

Migrants, refugees and visitors

Carers

Rural and remote Australians

Indigenous Australians

Help in an emergency

Business

Page last updated: 3 March 2022