ကညီကျိၥ် / Karen

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ဒ်သိးနကမၤလိအါထီၣ်ပတၢ်ဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်မၤအဂၤအဖၣ်အဂီၢ်ပကွဲးကျိၥ်ထံတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ကွဲးအီၤ,တဲအီၤဒီးအိၣ်လၢတၢ်ဂီၤမူတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

on this page

နမ့ၢ်စူးကါစဲးဖီကဟၣ် တၢ်မၤအကျိၤအကျဲလၢ အမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ဒီး နလဲၤနုာ်ကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ကျိးထံအီၤ မ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်အဃိ ဝံသးစူၤ ဆဲးကျၢ ပ multilingual phone service.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

အိၣ်ဒီးဖိဆံးတဂၤ / Having a baby

ဒိၣ်ထီၣ် / Growing up

ဖိသၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲး / Child health and safety

မိၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်လီၤဖး / Separated parents

ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး / Housing

တၢ်ဆီတလဲလၢတၢ်ရ့လိာ်အိၣ်ဃုာ်တဖၣ် / Relationship changes

ဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး / Family and domestic violence

တၢ်သုးဃီၤဆူအီးစတြ့လယါ / Moving to Australia

န့ဆၢၣ်တၢ်တတၢၣ်တနါ / Natural disaster

တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအနံၣ်တဖၣ် / Retirement years

ဖဲအတယံာ်ဒံးဘၣ်အခါတၢ်မၤတအိၣ်လၢၤ / Recently unemployed

ကွၢ်ဃုတၢ်မၤ / Looking for work

ဖံးမၤတၢ် / Working

ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢယကျိၣ်စ့ / Managing your money

ကၠိ / School

တၢ်မၤလိသ့ထီၣ်သးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ / Apprenticeship

ဃုမၤန့ၢ်ကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤစၢၤ / Seeking medical help

အိၣ်ဆိးဃုာ်ဒီးနီၢ်ခိနီၢ်သးက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့ / Living with disability

ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ပှၤတဂၤ / Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61687