தமிழ் / Tamil

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

எங்கள் கட்டணங்களையும் சேவைகளையும் பற்றி மேலும் அறிய, உங்களுக்கு உதவும் வகையில், உங்கள் மொழியில் தகவல்களை வழங்குவோம்

நீங்கள் உதவக்கூடிய துணை தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், எங்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தகவலை பெற முடியாது என்றால், உங்கள் மொழியில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

வளர்ச்சி / Growing up

பிரிவுற்ற பெற்றோர்கள் / Separated parents

வீட்டுவசதி / Housing

தொடர்புறவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் / Relationship changes

குடும்ப மற்றும் வீட்டு வன்முறை / Family and domestic violence

ஆஸ்திரேலியாவிற்குக் குடிபெயரல் / Moving to Australia

வெளிநாட்டிற்குச் செல்லல் / Going overseas

இயற்கைப் பேரழிவு / Natural disaster

வேலைக்குச் செல்லல் / Working

உங்களுடைய பணத்தை நிர்வகித்தல் / Managing your money

Page last updated: 3 March 2022.