Somali

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Waxaan bixinaa macluumaad ku qoran luuqadaada si lagaaga caawiyo inaad wax badan ka ogaatid oo ku saabsan lacag-bixinadeena iyo adeegyadeena.

Haddii aad isticmaasho tiknoolijiyada caawimaadda leh oo aadan heli karin macluumaadkayaga la turjumay, waxaad nagula soo xiriiri kartaa luuqadaada.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Dhalida ilmaha / Having a baby

Soo koraya / Growing up

Caafimaadka ilmaha iyo amaanka / Child health and safety

Waalidiin kala tegay / Separated parents

Gurisiinta / Housing

Isbedelka cilaaqaadka / Relationship changes

Qoyska iyo rabshada guriga / Family and domestic violence

U guurida Australia / Moving to Australia

Aadida wadanka dibadiisa / Going overseas

Masiibo dabiici ah / Natural disaster

Sanadaha shaqa ka fadhiisadka / Retirement years

Dhowaan shaqabeelay / Recently unemployed

Shaqo raadinaya / Looking for work

Shaqaynaya / Working

Maaraynta lacagtaada / Managing your money

Raadinta caawima caafimaad / Seeking medical help

Medicare

Ku noolaanshaha iinta / Living with disability

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61714