Slovenčina / Slovak

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Poskytujeme informácie vo vašom jazyku, aby ste sa dovedeli viac o našich platbách a službách.

Ak používate asistenčnú technológiu a nemáte prístup k našim preloženým informáciám, mȏžete nás kontaktovať vo vašom jazyku.

Preložili sme medzinárodné formuláre, ktoré môžete použiť, ak žijete mimo Austrálie. Môžete ich použiť v prípade, že chcete podať žiadosť o podporu zo Centrelink. Tiež ich môžete použiť na posúdenie vašej žiadosti o child support (detské prídavky).

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61712