Oromo / Afaan Oromoo

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Waa’ee kaffaltii fi tajaajila keenyaa caalaatti baruu akka si gargaaruuf afaan keetiin odeeffannoo siif kennina.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61658