Oromo / Afaan Oromoo

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Waa’ee kaffaltii fi tajaajila keenyaa caalaatti baruu akka si gargaaruuf afaan keetiin odeeffannoo siif kennina.

Meeshaa ammayyee kan gargaaramtuu fi odeeffannoo hiikame argachuu yoo hin dandeenye, afaan keetiin nu qunnamuu dandeessa.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61658