ภาษาไทย / Thai

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

เราจัดให้มีข้อมูลในภาษาของคุณเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการชำระเงินและบริการของเรา

หากคุณกำลังใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกแปลของเราได้ คุณสามารถติดต่อเราได้ในภาษาของคุณ

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Individuals

Families

Separated parents

Job seekers

Older Australians

Your health

People with disability

Students and trainees

Migrants, refugees and visitors

Carers

Rural and remote Australians

Indigenous Australians

Help in an emergency

Page last updated: 3 March 2022