ภาษาไทย / Thai

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

เราจัดให้มีข้อมูลในภาษาของคุณเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการชำระเงินและบริการของเรา

on this page

หากคุณกำลังใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกแปลของเราได้ คุณสามารถติดต่อเราได้ในภาษาของคุณ

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

การมีบุตร / Having a baby

การเติบโตขึ้นมา / Growing up

สุขภาพและความปลอดภัยของบุตร / Child health and safety

บิดามารดาแยกทางกัน / Separated parents

การเคหะ / Housing

การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ / Relationship changes

ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ / Family and domestic violence

การย้ายมาอยู่ออสเตรเลีย / Moving to Australia

การไปต่างประเทศ / Going overseas

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / Natural disaster

ปีแห่งการเกษียณอายุ / Retirement years

การรับบริการดูแลผู้สูงวัย / Getting aged care services

เพิ่งตกงาน / Recently unemployed

กำลังมองหางานทำ / Looking for work

การทำงาน / Working

การจัดการการเงินของคุณ / Managing your money

โรงเรียน / School

การฝึกงานวิชาชีพ / Apprenticeship

การขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ / Seeking medical help

การมีชีวิตอยู่กับความทุพพลภาพ / Living with disability

การดูแลใครสักคน / Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61720