ภาษาไทย / Thai

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

เราจัดให้มีข้อมูลในภาษาของคุณเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการชำระเงินและบริการของเรา

หากคุณกำลังใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกแปลของเราได้ คุณสามารถติดต่อเราได้ในภาษาของคุณ

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

การเติบโตขึ้นมา / Growing up

บิดามารดาแยกทางกัน / Separated parents

การย้ายมาอยู่ออสเตรเลีย / Moving to Australia

การไปต่างประเทศ / Going overseas

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / Natural disaster

การทำงาน / Working

การจัดการการเงินของคุณ / Managing your money

การขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ / Seeking medical help

Page last updated: 3 March 2022.