Samoa / Samoan

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Matou te saunia atu faamatalaga i lou gagana e fesoasoani atu e a’oa’oina atili e uiga i le matou pemeni ma sauniuniga.

Afai o loo e flangogaina mea fesoasoani faaonaponei ma e le mafai ona e maua matou faamatalaga faaliliuina, e mafai ona e faafesoota’i mai i lou gagana.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Siitia atu I Ausetalia / Moving to Australia

Mala faalenatura / Natural disaster

Pulea au tupe / Managing your money

Sailia fesoasoani fa’afoma’i / Seeking medical help

Ola e le atoatoa le malosi / Living with disability

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61709

Try our new dark mode

We're testing a darker colour scheme. Try it and let us know what you think.