Samoa / Samoan

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Matou te saunia atu faamatalaga i lou gagana e fesoasoani atu e a’oa’oina atili e uiga i le matou pemeni ma sauniuniga.

Afai o loo e flangogaina mea fesoasoani faaonaponei ma e le mafai ona e maua matou faamatalaga faaliliuina, e mafai ona e faafesoota’i mai i lou gagana.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Mala faalenatura / Natural disaster

Pulea au tupe / Managing your money

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61709