Kiswahili / Swahili

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Tunatoa taarifa katika lugha yako ili kukusaidia kujifunza zaidi kuhusu malipo na huduma zetu.

Ikiwa unatumia usaidizi wa teknolojia na hauwezi kufikia habari yetu ya kutafsiriwa, unaweza kuwasiliana na sisi kwa lugha yako.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Kupata mtoto / Having a baby

Kukua / Growing up

Afya na usalama wa watoto / Child health and safety

Wazazi walioachana / Separated parents

Makazi / Housing

Mabadiliko ya uhusiano / Relationship changes

Unyanyasaji wa familia na majumbani / Family and domestic violence

Kuhamia nchini Australia / Moving to Australia

Kwenda nchi za nje / Going overseas

Janga la asili / Natural disaster

Miaka ya kustaafu / Retirement years

Kupata huduma za kutunza wazee / Getting aged care services

Wasio na kazi wa hivi karibuni / Recently unemployed

Kutafuta kazi / Looking for work

Kufanya kazi / Working

Kusimamisha fedha zako / Managing your money

Shule / School

Uanagenzi / Apprenticeship

Kutafuta msaada wa matibabu / Seeking medical help

Kuishi na ulemavu / Living with disability

Kumtunza mtu / Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61716