Kiswahili / Swahili

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Tunatoa taarifa katika lugha yako ili kukusaidia kujifunza zaidi kuhusu malipo na huduma zetu.

Ikiwa unatumia usaidizi wa teknolojia na hauwezi kufikia habari yetu ya kutafsiriwa, unaweza kuwasiliana na sisi kwa lugha yako.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Kupata mtoto / Having a baby

Kukua / Growing up

Wazazi walioachana / Separated parents

Makazi / Housing

Kuhamia nchini Australia / Moving to Australia

Janga la asili / Natural disaster

Kufanya kazi / Working

Kusimamisha fedha zako / Managing your money

Kutafuta msaada wa matibabu / Seeking medical help

Page last updated: 3 March 2022.