Tagalog

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Nagbibigay kami ng impormasyon sa iyong wika upang matulungan kang malaman ang higit pa tungkol sa mga kabayaran at serbisyo.

Kung ikaw ay gumagamit ng teknolohiyang pantulong at hindi ma-access ang aming isinalin na impormasyon, mlangri kang makipag-ugnay sa amin sa iyong wika.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Pagkakaroon ng anak / Having a baby

Paglaki / Growing up

Kalusugan at kaligtasan ng bata / Child health and safety

Naghiwalay na mga magulang / Separated parents

Pabahay / Housing

Mga pagbabago ng relasyon / Relationship changes

Karahasan sa pamilya at tahanan / Family and domestic violence

Lumipat sa Australya / Moving to Australia

Natural na sakuna / Natural disaster

Mga taon ng pagretiro / Retirement years

Nawalan ng trabaho kamakailan / Recently unemployed

Naghahanap ng trabaho / Looking for work

Nagtatrabaho / Working

Pamamahalaan ang iyong pera / Managing your money

Paaralan / School

Pagsasanay sa trabaho / Apprenticeship

Humihingi ng tulong medikal / Seeking medical help

Nabubuhay na may kapansanan / Living with disability

Nangangalaga ng ibang tao / Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61718