فارسی / Persian (Farsi)

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ما اطلاعاتی را بھ زبان خودتان برای آشنایی بیشتر شما با خدمات و پرداخت ھایمان فراھم می کنیم.

اگر از تکنولوژی کمکی استفاده می کنید و نمی توانید بھ اطلاعات ترجمھ شده دسترسی پیدا کنید، می توانید با ما بھ زبان خودتان تماس بگیرید.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

بچه دار شدن / Having a baby

بزرگ شدن / Growing up

بهداشت و ایمنی کودک / Child health and safety

والدین جدا شده / Separated parents

مسکن / Housing

تغییرات در رابطه / Relationship changes

خشونت خانوادگی و خانگی / Family and domestic violence

مهاجرت به استرالیا / Moving to Australia

رفتن به خارج از کشور / Going overseas

فاجعه طبیعی / Natural disaster

سالهای بازنشستگی / Retirement years

دریافت خدمات مراقبت از سالمندان / Getting aged care services

اخیراً بیکار / Recently unemployed

به دنبال کار / Looking for work

در حال کار / Working

مدیریت پول تان / Managing your money

مدرسه / School

کار آموزی / Apprenticeship

درخواست کمک پزشکی / Seeking medical help

زندگی با معلولیت / Living with disability

مراقبت از کسی / Caring for someone

مرگ یکی از عزیزان / Death of a loved one

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61702