دری / Dari

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ما معلومات را بھ لسان خودتان ارائھ می کنیم تا شما را کمک نمائیم کھ راجع بھ خدمات و مساعدت ھای مالی ما بیشتر معلومات بدست آورید.

اگر شما از تکنولوجی مساعدت شده استفاده می کنید و نمی توانید بھ معلومات ترجمھ شده ما دسترسی حاصل کنید، می توانید با ما از طریق بھ لسان خودتان تماس بگیرید

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

داشتن یک طفل / Having a baby

بزرگ شدن / Growing up

صحت و مصٔونیت طفل / Child health and safety

جدا شدن والدین / Separated parents

مسکن / Housing

رابطه تغییر میکند / Relationship changes

خشونت خانوادگی و خانواده / Family and domestic violence

مهاجرت به استرالیا / Moving to Australia

رفتن به خارج از کشور / Going overseas

مصیبت طبیعی / Natural disaster

سالهای تقاعدی / Retirement years

دریافت خدمات مراقبت از سالمندان / Getting aged care services

اخیراً بیکار شده / Recently unemployed

در جستجوی کار / Looking for work

کار کردن / Working

مدیریت پول تان / Managing your money

مکتب / School

دوره یادګرفتن (اپرنتیسشپ) / Apprenticeship

به دنبال کمک طبی / Seeking medical help

زندگی با معلولیت / Living with disability

مراقبت از کسی / Caring for someone

مرگ یکی از عزیزان / Death of a loved one

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61671