ខ្មែរ / Khmer

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនព័ត៌មានជាភាសារបស់អ្នក ដើម្បីជួយឱ្យអ្នក រៀនដឹងថែមទៀតអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងសេវាកម្មទាំងឡាយ របស់យើងខ្ញុំ។

on this page

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ ហើយមិនអាច ចូលមើលព័ត៌មានដែលបានបកប្រែរួចរបស់យើងខ្ញុំ អ្នកអាច ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំជាភាសារបស់អ្នក

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

ការមានទារក / Having a baby

ការរីកធំធាត់ / Growing up

សុខភាព និងសុវត្ថិភាពកូន / Child health and safety

ឪពុកម្ដាយដែលបែកបាក់គ្នា / Separated parents

ផ្ទះសម្បែង / Housing

ការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនង / Relationship changes

អំពើហិង្សាគ្រួសារ និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ / Family and domestic violence

ការផ្លាស់ទីកន្លែងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលី / Moving to Australia

ការទៅបរទេស / Going overseas

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ / Natural disaster

ឆ្នាំចូលនិវត្តន៍ / Retirement years

ការទទួលបានសេវាថែទាំមនុស្សចាស់ / Getting aged care services

អត់ការងារធ្វើក្នុងពេលថ្មីៗនេះ / Recently unemployed

កំពុងរកការងារធ្វើ / Looking for work

កំពុងធ្វើការ / Working

ការគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នក / Managing your money

សាលារៀន / School

ការហ្វឹកហាត់ការងារ / Apprenticeship

ការស្វែងរកជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ / Seeking medical help

ការរស់នៅដោយមានពិការភាព / Living with disability

ការថែទាំអ្នកណាម្នាក់ / Caring for someone

Page last updated: 10 June 2022.
QC 61688