ខ្មែរ / Khmer

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនព័ត៌មានជាភាសារបស់អ្នក ដើម្បីជួយឱ្យអ្នក រៀនដឹងថែមទៀតអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងសេវាកម្មទាំងឡាយ របស់យើងខ្ញុំ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ ហើយមិនអាច ចូលមើលព័ត៌មានដែលបានបកប្រែរួចរបស់យើងខ្ញុំ អ្នកអាច ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំជាភាសារបស់អ្នក

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

ការមានទារក / Having a baby

ការរីកធំធាត់ / Growing up

សុខភាព និងសុវត្ថិភាពកូន / Child health and safety

ឪពុកម្ដាយដែលបែកបាក់គ្នា / Separated parents

ការផ្លាស់ទីកន្លែងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលី / Moving to Australia

ការទៅបរទេស / Going overseas

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ / Natural disaster

ការទទួលបានសេវាថែទាំមនុស្សចាស់ / Getting aged care services

កំពុងធ្វើការ / Working

ការគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នក / Managing your money

សាលារៀន / School

ការស្វែងរកជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ / Seeking medical help

Page last updated: 10 June 2022.