Македонски / Macedonian

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Можеме да ви понудиме информации на вашиот јазик за да ви помогнеме да дознаете повеќе за нашите исплати и услуги

Ако користите помошна технологија за комуницирање и не можете да дојдете до нашите преведени информации, може да стапите во контакт со нас на вашиот јазик.

Имаме преведени меѓународни формулари кои може да ги користите ако живеете надвор од Австралија. Овие формулари може да ги користите за да побарате исплата од Centrelink. Можете исто така да ги користите за да поднесете барање за проценка на child support.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Раѓање на бебе / Having a baby

Растење / Growing up

Детско здравје и безбедност / Child health and safety

Разделени родители / Separated parents

Домување / Housing

Промени во врска / Relationship changes

Семејно и домашно насилство / Family and domestic violence

Селење во Австралија / Moving to Australia

Патување во странство / Going overseas

Природна катастрофа / Natural disaster

Пензионерски години / Retirement years

Добивање услуги на нега на стари лица / Getting aged care services

Невработени од неодамна / Recently unemployed

Барање работа / Looking for work

Работа / Working

Водење сметка за вашите пари / Managing your money

Училиште / School

Барање медицинска помош / Seeking medical help

Живот со попреченост / Living with disability

Негување на некого / Caring for someone

Смрт на сакано лице / Death of a loved one

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61696