ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ / Having a baby

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ / Growing up

ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ / Child health and safety

ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਮਾਪੇ / Separated parents

ਰਿਹਾਇਸ਼ / Housing

ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ / Relationship changes

ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ / Family and domestic violence

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ / Moving to Australia

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ / Going overseas

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ / Natural disaster

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਲ / Retirement years

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ / Getting aged care services

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ / Recently unemployed

ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ / Looking for work

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ / Working

ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ / Managing your money

ਸਕੂਲ / School

ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੱਭਣਾ / Seeking medical help

ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ / Living with disability

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61705