ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Growing up

Moving to Australia

Natural disaster

Getting aged care services

Caring for elderly

Recently unemployed

Looking for work

Working

Getting help during coronavirus (COVID-19)

Managing your money

Seeking medical help

Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022