Ελληνικά / Greek

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Παρέχουμε πληροφορίες στη γλώσσα σας για να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληρωμές και τις υπηρεσίες μας.

Αν χρησιμοποιείτε βοηθητικές τεχνολογίες και δεν έχετε πρόσβαση στις μεταφρασμένες πληροφορίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη γλώσσα σας.

Eάν ζείτε εκτός Αυστραλίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιτήσεις για το εξωτερικό που έχουμε μεταφράσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις αιτήσεις για τη διεκδίκηση πληρωμής από το Centrelink. Μπορείτε επίσης να τις ρησιμοποιήσετε προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση αξιολόγησης για child support-επίδομα παιδιού.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

Having a baby

Moving to Australia

Natural disaster

Retirement years

Getting aged care services

Looking for work

Getting help during coronavirus (COVID-19)

Managing your money

Apprenticeship

Seeking medical help

Living with disability

Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022