Thuɔŋjäŋ / Dinka

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Ɣɔk aye wël ë lɛ̈k wënë gɔ̈ɔ̈r tɔ̈thïn në thuɔŋdun gam ku bïk yin kony ye piööc käk alɔŋ dan dɔm aɣer ë wëu ku jal akuat luɔi ebɛ̈në.

Na yin aye lui kedäŋ wënë yïï kuɔny cïmɛnë makänä ye luɔi ku acië wël kuan ë lɛ̈k cï waaric yökë, yin alëu ba ɣɔk gäät tëdäŋ yuɔ̈p thïïn thuɔŋdun.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Ke yï nɔŋ mɛnh / Having a baby

Lɔ ke dït / Growing up

Pial de guɔ̈p de meth ku rëërde apieth / Child health and safety

Kɔc ke mïth cï puɔ̈k/cï ke yiic tek / Separated parents

Ɣööt ke tɛ̈c / Housing

Wɛ̈ɛ̈r/gɛ̈ɛ̈r de määth / Relationship changes

Baai ku tɔŋ baai / Family and domestic violence

Ba lɔ paan de Australia / Moving to Australia

Riäŋ yee nhialic bɛ̈i / Natural disaster

Run ke jäl në luɔɔi yic/Run ke lɔ maac / Retirement years

Emɛnë yïn këcë luɔ̈ɔ̈i/yïn këc luɔi yök / Recently unemployed

Yïn kɔɔr luɔi/luɔɔi / Looking for work

Yïn lui / Working

Ba wëuku muk/mac apieth / Managing your money

Piööc de kä juëc wën ye keek looi / Apprenticeship

Ba kuɔɔny de dɔ̈c/yïlac kɔɔr cök / Seeking medical help

Medicare

Ba rëër ke yïn nɔŋ ɣän niɔp / Living with disability

Ba nyin tïït në raan dɛ̈t / Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61672