Thuɔŋjäŋ / Dinka

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Ɣɔk aye wël ë lɛ̈k wënë gɔ̈ɔ̈r tɔ̈thïn në thuɔŋdun gam ku bïk yin kony ye piööc käk alɔŋ dan dɔm aɣer ë wëu ku jal akuat luɔi ebɛ̈në.

Na yin aye lui kedäŋ wënë yïï kuɔny cïmɛnë makänä ye luɔi ku acië wël kuan ë lɛ̈k cï waaric yökë, yin alëu ba ɣɔk gäät tëdäŋ yuɔ̈p thïïn thuɔŋdun.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61672