هزاره گی / Hazaragi

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ما برایتان معلومات را بھ زبان خود شمو تھیھ می کنیم تا شمو را کمک کنیم کھ در مورد خدمات و مساعدت ھای مالی ما بیشتر بدانید.

اگر از تکنولوژی مساعدت شده کار می گیرید و بھ معلومات ترجمھ شده ما دسترسی ندارید، می توانید با ما از طریق بھ زبان خود شمو تماس بگیرید.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

داشتن طفل / Having a baby

کلان شدن / Growing up

والدین جدا شده / Separated parents

مسکن / Housing

تغیرات در رابطه / Relationship changes

خشونت خانوادگی و خانگی / Family and domestic violence

مهاجرت به استرالیا / Moving to Australia

رفتن به خارج از کشور / Going overseas

بلای طبیعی / Natural disaster

در حال کار / Working

مدیریت پیسه تان / Managing your money

درخواست کمک طبی / Seeking medical help

Page last updated: 3 March 2022.