پښتو / Pashto

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

مونژ تاسو تھ ستاسی پھ خپلھ ژبھ خبر تیاوی درکوو چی تاسو سره مرستھ وي زمونژد پیسو او نورو خدمتونو د ډیری پوھی لپاره

کھ چیری تاسی لھ مرستھ کونکی تکنالوژی نھ ګتھ اخلی او زمونژ د ژباړه شوی معلوماتونو تھ مو لاس نھ رسیژی؛ نو مونژ سره پھ خپلھ ژبھ اړیکی وتړی.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

هستوګنې / Housing

د اړیکو بدلون / Relationship changes

کورنی او کورنی تاوتریخوالی / Family and domestic violence

استرالیا ته تلل / Moving to Australia

طبیعي ناورین / Natural disaster

ستاسو د پیسو اداره کول / Managing your money

Page last updated: 3 March 2022.