ትግርኛ / Tigrinya

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ብዘለና ክፍሊታትን ግልጋሎታት ብዝበለጸ ንክትፈልጥ ንምሕጋዝ ብናትኻ ቛንቛ ጌርና ሓበሬታ ነዳልው ኢና።

ብተክኖሎጂ ዚሕገዝ መሳርሒ ትጥቐም እንተኾይንካ እሞ ንናትና ዝተተርጐመ መረዳእታ ምርኻብ እንተዘይኺኢልካ፤ ብናትኻ ቛንቛ ጌርካ ክተዘራርበና ትኽእል።

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

ሕጻን ምሕላው / Having a baby

ናይ ሕጻን ጥዕናን ድሕንነትን / Child health and safety

ናይ ወለዲ ምፍልላይ / Separated parents

መንበሪ ገዛ / Housing

ዝምድና ርክብ ለውጢታት / Relationship changes

ኣብ ስድራቤን ገዛ ውሽጢ ጐነጽ / Family and domestic violence

ናብ ኣውስትራሊያ ምምጻእ / Moving to Australia

የንያ ተፈጥሮ መዓት መከራ / Natural disaster

ናይ ጥሮታ ዓመት / Retirement years

ኣብ ቐረባ ዘይምሥራሕ / Recently unemployed

ሥራሕ ስለምድላይ / Looking for work

ምሥራሕ / Working

ንገንዘብኻ ስለምቍጽጻር / Managing your money

ምያ ስልጠና ምውሳድ / Apprenticeship

ንሕክምና ሓገዝ ምድላይ / Seeking medical help

Medicare

ምስ ኣካል መጉዳዕቲ ምንባር / Living with disability

ንዝኾነ ሰብ ሓልየት ምሃብ / Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61722