ျမန္မာ / Burmese

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္း သင္ ပိုမိုေလ့လာရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ သင့္ ဘာသာစကားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳေနၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဘာသာျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မရယူႏိုင္လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား သင္၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Having a baby

Growing up

Housing

Relationship changes

Family and domestic violence

Moving to Australia

Natural disaster

Retirement years

Getting aged care services

Caring for elderly

Recently unemployed

Looking for work

Working

Managing your money

Apprenticeship

Living with disability

Caring for someone

Page last updated: 3 March 2022