සිං භ / Sinhalese

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

අපගේ ගෙවීම් සහ සේවාවන් පිළිබඳව ඔබට වැඩි දුරටත් දැන ගැනීමට උපකාර පිණිස අප පරිවර්තනය කළ ප්‍රකාශන ලබා දෙන්නෙමු.

ඔබ සහායක තාක්ෂණය යොදා ගන්නේ නම් සහ අපගේ පරිවර්තිත තොරතුරු කරා ප්‍රවේශ විය නොහැකි නම් කරුණාකර අපේ multilingual phone service

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

ඕස්ට්‍රේලියාව වෙත පැමිණීම / Moving to Australia

මෑතකදී රැකියාව අහිමිවූ අය / Recently unemployed

ඔබගේ මුදල් කළමණාකරණය / Managing your money

Page last updated: 3 March 2022.