Thok Nath / Nuer

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Ka̱mkɔ ji läär ɛmɛ kɛ thookdu min ruack kɛ ji kɛ ɣöö bi ta̱a̱ in thöpkɔ ni yio̱w kɛnɛ duɔ̱ɔ̱p in lät kɛ kɔ ŋa̱c ɛgɔaa.

Mi lätdi kɛ tɛlɛpooni tin lua̱kɛ naath tin pay ben raar kä keni ruac in cakɔ loc kɛ thookdu min ruac kɛ ji mi keniɛ jek, yɔ̱tnikɔ tɛlɛpoon kä ruacni kɛ kɔ kɛ thookdu min ruac kɛ ji.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61700