മലയാളം / Malayalam

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

ഞങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്‍റുകളെയും സേവനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റീവ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

Page last updated: 3 March 2022.
QC 61731