Hmong Daw / Hmong

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Peb muab lus qhia los ntawm koj cov lus los pab koj paub ntxid txog kev them nyiaj thiab kev pabcuam.

Yog tias koj siv cov cuab yeej txuj ci tshiab pabcuam (assistive technology) thiab txais tsis tau peb cov xov xwm uas txhais ua lwm yam lus, koj tiv tauj peb siv koj cov lus tau.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

Growing up

Separated parents

Housing

Moving to Australia

Working

Page last updated: 10 June 2022