ગુજરાતી / Gujarati

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

અમે તમારી ભાષામાં માહિતી પ્રદાન કરીએ છીએ જેથી, તમને અમારી ચુકવણી અને સેવાઓ વિશે વધુ જાણવામાં મદદ કરી શકીએ.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information, you can contact us in your language.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.

જો તમે સહાયક તકનીકનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો અને અમારી અનુવાદિત માહિતીનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, તો તમે તમારી ભાષામાં અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

Individuals

Families

Separated parents

Job seekers

Older Australians

People with disability

Students and trainees

Migrants, refugees and visitors

Carers

Rural and remote Australians

Indigenous Australians

Help in an emergency

Page last updated: 3 March 2022